Varhaisromani oli uusindoarjalaisten kielten joukossa ainutlaatuinen siirtyessään sanajärjestykseen, jossa verbi on keskellä. Verbilausekkeen konstituenttien järjestys oli joustava, mutta  SVO ja  VSO hallitsevat Balkanin ja Keski-Euroopan romanimurteissa. Sanajärjestyksen muutokseen liittyi myös prepositioiden kehittyminen. Nominaalilausekkeen konservatiivinen sanajärjestys säilyi paremmin, koska se ei ollut konfliktissa keskeisen kontaktikielen, kreikan kanssa.  Adjektiivit edelsivät yleensä varhaisromanissakin substantiivia. Kreikasta poiketen prenominaalinen genetiivi kuitenkin säilyi, ja sen kongruenssi sen modifioiman substantiivin kanssa säilyi muiden uusindoarjalaisten kielten tavoin. Varhaisromanin teki ainutlaatuiseksi uusindoarjalaisten kielten joukossa prenominaalinen artikkeli (o, i, e), joka muistutti kreikan artikkeleita, mutta palautui anaforisiin pronomineihin.

Varhaisromanissa oli kaksi gerundia: -indo-loppuinen kreikan mallin vahvistamana sekä -i-loppuinen. Suurin osa infiniittisistä verbinmuodoista katosi, ja lauseiden liittämisessä luotettiin finiittimuotoihin ja konjunktioihin, jotka lainattiin tavallisesti interrogatiivipronominien inventaatiosta.  Infiniittisten verbinmuotojen kato ja alisteisten sivulauseiden kehittyminen saattoi olla myös varhaisempi kehitys, jonka olisi laukaissut kontakti iranilaisten kielten kanssa. Tällöin se olisi muistuttanut infinitiivimoduksen häviämistä ja korvautumisrta finiittisellä, subjektin kanssa persoonassa ja luvussa kongruoivalla subjunktiivin muodostamalla sivulauseella (ov kamela te džal ‘hän haluta:prees.3sg-rem komp mennä:prees.3sg’).

Ehkä parhaiten varhaisromanin ja kreikan syntaktista yhteyttä osoittaa kaj-sanan < ‘missä’ kehittyminen yleiseksi alistuskonjunktioksi ja relativisoijaksi sekä dikotomia faktuaalisten komplementoijien (kaj) ja ei-faktuaalisten komplementoijien välillä. Ei-faktuaaliseksi komplementoijaksi otettiin konditionaalinen partikkeli te (alkuaan korrelatiivinen partikkeli).  Edellä oli tästä esimerkit džanav kaj del biršind ‘tiedän,että sataa’ ja džanav te ginanav ‘osaan lukea’.

 

 

Lähteitä: Manchestern yliopiston www-sivut (ROMANI Project Manchester (2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f, 2006g, 2006h).


Copyright © Romanikielisen Kirjallisuuden Seura ry. | The CSS Tinderbox